Share
פרפר נחמד

Song Lyrics

פרפר נחמד

פרפרים מכל מיני צבעים
ירדו אלי ביום אביב נעים
הביאו לי במתנה
בריכות שדה וקצת אבקה
וגם דרישת שלום חמה
מקרן שמש מתוקה

אז בוא אלי פרפר נחמד
שב אצלי על כף היד
שב תנוח אל תפחד

אז בוא אלי פרפר נחמד
שב אצלי על כף היד
שב תנוח אל תפחד

ריחפו ברוח הקלה
כשהתעייפו ירדו ישר אלי
הם נחו קצת
שמעו סיפור
וגם שתו טיפה של צוף
ואז כולם פרחו להם
פשוט כי בא להם לעוף

אז בוא אלי פרפר נחמד
שב אצלי על כף היד
שב תנוח אל תפחד

אז בוא אלי פרפר נחמד
שב אצלי על כף היד
שב תנוח אל תפחד

טו טו טו טו טו טו טו...